Advokat Reinås © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Aktuelt

 

 

• NAF medlemmer »

En time gratis rådgivning for deg som er NAF medlem. Dette utvidete tilbudet gjelder alle typer saker. Hensikten er at medlemmene med familie skal kunne få klarlagt sine problemstillinger fullstendig kostnadsfritt.

 

 

Kompetanseområder og spesialfelt

 

 

 

Advokat Jostein Reinås

 

Advokat Jostein Reinås er cand.jur. fra 1987, advokat fra 1991. Praksis fra Forenede Forsikring og senere Gjensidige fra 1978 til 1996. Arbeidet fra 1986 hovedsakelig med personskadesaker. Egen advokatforretning fra 1996, hovedsakelig med forsikrings- og erstatningssaker for skadelidt siden, samt biljuss. Juridisk konsulent for Norges Automobilforbund avd. Stjørdal fra 01.04.96.

I tillegg har advokat Reinås etablert et eiendomsmeglerfirma sammen med sin kone Aud Schanke Reinås, som har spesialisert seg på salg av fritidseiendommer i Sverige, Reinås Eiendomsmegling, www.reinaseiendom.no

Advokatfullmektig Hilde B Strand

Master i rettsvitenskap i 2012. Har jobbet 17 år hos Trondheim og Omegn Boligbyggelag. Advokatfullmektig siden 2. mai 2013. Har hovedsaklig jobbet med boligrett, husleierett, inkasso og kontraktsrett.

 

Våre saksområder er hovedsakelig

 

Alminnelig praksis

Boligrett

Inkasso

Husleierett

Kontraktsrett

Forbrukerrett

Erstatning

Trygderett

Familierett

Arv, skifte, testament

Biljuss

Barnevern

 

 

 

 

Kontoret kan nås på epost hilde@advokatreinas.no eller mobil 90 72 45 57

 

 

 

 

Advokat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

 
 
En fransk advokatdrakt

Advokat er en tittel på en jurist som yter rettshjelp.

 

Norge

I Norge er en advokat en person med juridisk embedseksamen (cand.jur. eller master i rettsvitenskap) med advokatbevilling som yter juridiske tjenester (rettshjelp) overfor en klient, normalt i form av rådgivning og/eller representasjon overfor domstoler eller andre offentlige myndigheter eller representasjon overfor andre private parter.

Det ble tidligere kalt sakfører. Før næringen ble fri i 1848 var tittelen prokurator og advokatene var offentlige embedsmenn.

 

 

En engelsk advokat med kappe og parykk
 

I Norge, som i andre land, er det bestemt i lov og forskrift hvem som har rett til å benytte tittelen advokat og hvilke rettigheter og plikter dette innebærer samt hvilke oppgaver som kun kan utføres av en advokat («advokatmonopol»). Det finnes i andre land bestemmelser som delvis er ulike dem som gjelder for advokater i Norge. For eksempel er advokatyrket i Storbritannia delt opp i to ulike kategorier; en form er barrister, som representerer klienter overfor domstolene, og en annen form er solicitor, som bistår klientene utenfor domstolene.

Det gjelder i Norge ingen plikt til å la seg bistå av en advokat, verken overfor domstoler eller andre offentlige myndigheter. En part kan prosedere saken sin selv eller overlate den til en prosessfullmektig. Retten kan imidlertid «tilbakevise» prosessfullmektigen dersom retten finner vedkommende uskikket. Likedan kan retten pålegge en part å stille med prosessfullmektig dersom parten ikke er i stand til å fremstille sin sak. For Høyesterett må prosessfullmektigen være advokat. Slik vil en part som ikke kan fremstille sin sak, kunne bli pålagt å engasjere advokat for Høyesterett.

 

I Norge er det domstolloven av 13.08.1915 nr. 5, kapittel 11, og advokatforskriften av 20.12.1996 nr. 1161 som angir de sentrale bestemmelser om advokaters virksomhet. Det gjelder blant annet spørsmålet om når det er nødvendig med advokatbevilling, hvem som kan få advokatbevilling, samt de mest sentrale plikter som følger av det å utøve advokatvirksomhet.

 

Domstolslovens utgangspunkt er at alle som utøver rettshjelpvirksomhet må ha advokatbevilling. Rettshjelpvirksomhet definerer loven som ervervsmessig eller stadig yting av rettshjelp, jf. domstolsloven § 218. Det gjelder imidlertid på visse vilkår enkelte unntak fra kravet om advokatbevilling, jf. § 218 annet ledd.

Advokatbevilling gis av det statlige organet Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i form av et skriftlig bevillingsvedtak, jf § 220. For å kunne motta slik advokatbevilling må følgende vilkår være oppfylt:

 

Vedkommende må

 

 

 

Juridisk embedseksamen kan tas ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, og Universitetet i Tromsø. Studiet tar normalt fem år.

 

En advokat som vil utøve advokatvirksomhet i eget navn, plikter før virksomheten settes i gang og så lenge denne pågår, å stille sikkerhet som dekker eventuelt erstatningsansvar advokaten måtte pådra seg ved utøvelsen av sin advokatvirksomhet. Sikkerheten stilles ved at det hos Tilsynsrådet for advokatvirksomhet deponeres en erklæring fra et norsk skadeforsikringsselskap eller tilsvarende godkjent foretak. I tillegg plikter advokaten å betale et årlig bidrag til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Personer som innehar formell advokatbevilling plikter å melde fra til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet før man setter i gang med å utøve advokatvirksomhet (aktivisering av advokatbevillingen). Advokatforskriften stiller også særlige krav til advokaters regnskapsførsel og behandling av betrodde midler som tilhører klientene (klientmidler).

 

I visse tilfeller kan utenlandske advokater gis tillatelse til å utøve rettshjelpsvirksomhet i Norge. Advokatbevilling i ett EØS-land innebærer retten til å kunne praktisere som advokat i hele EØS-området.

 

Det stilles krav til en advokats etikk. En hver advokat plikter å opptre i samsvar med «Regler for god advokatskikk», som fremgår av advokatforskriftens kapittel 11, som også betegnes som de advokatetiske regler.

Selv om det ikke foreligger noen plikt til medlemskap, er nesten alle advokater i Norge medlem av Den Norske Advokatforening. Pr juni 2008 hadde Advokatforeningen 7077 medlemmer.

 

 

 

 

"Din medspiller i motgang"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utviklet av Hell Communication